Επίσημες Μεταφράσεις από Πιστοποιημένους Μεταφραστές —Επίσημες Μεταφράσεις από Πιστοποιημένους Μεταφραστές —Επίσημες Μεταφράσεις από Πιστοποιημένους Μεταφραστές —Επίσημες Μεταφράσεις από Πιστοποιημένους Μεταφραστές —Επίσημες Μεταφράσεις από Πιστοποιημένους Μεταφραστές —

Επίσημες Μεταφράσεις από Πιστοποιημένους Μεταφραστές

 Πιστοποίηση για Υπηρεσίες Μετάφρασης ISO 17100:2015. Έμπειροι πιστοποιημένοι πτυχιούχοι μεταφραστές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  αναλαμβάνουν τη μετάφραση των κειμένων σας. 

 Πιστοποίηση για Υπηρεσίες Μετάφρασης ISO 17100:2015. Έμπειροι πιστοποιημένοι πτυχιούχοι μεταφραστές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  αναλαμβάνουν τη μετάφραση των κειμένων σας. 
Αυθημερόν Παράδοση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Έμπειροι πιστοποιημένοι πτυχιούχοι μεταφραστές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αναλαμβάνουν τη μετάφραση των κειμένων σας.

Οι μεταφράσεις μας είναι επίσημες μεταφράσεις από πιστοποιημένους μεταφραστές, πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και Έλληνες δικηγόρους και αναγνωρίζονται επίσημα από το ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με το ΠΔ 169/2002 ΦΕΚ156/Α/2-7- 2002 και έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΚ 2021)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους, πρέπει είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα. 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μεταφράζουμε πάσης φύσεως έγγραφα σε οποιαδήποτε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική, παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις κατηγορίες εγγράφων που μεταφράζουμε καθημερινά. Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Έγγραφα δικαστικών προσφυγών & μετανάστευσης
 • Διοικητικά έγγραφα, διαβατήρια, ταυτότητες, ληξιαρχικές πράξεις
 • Πιστοποιητικά, νομικές δηλώσεις, διαθήκες
 • Ιατρικές εξετάσεις & γνωματεύσεις
 • Ιατρικό ιστορικό ασθενούς
 • Συμβόλαια, ιδιωτικές συμβάσεις & συμφωνητικά
 • Έγγραφα κήρυξης πτώχευσης, μηνύσεις, πληρεξούσια
 • Προωθητικό υλικό marketing
 • Συστατικά καλλυντικών κ.α.
 • Υλικά τηλεπικοινωνίας
 • Νομική αλληλογραφία
 • Εταιρικές συμφωνίες, συμβάσεις, καταστατικά
 • Συμβάσεις εμπιστευτικότητας
 • Κανονισμούς, νόμους, εγκυκλίους & προεδρικά διατάγματα
 • Κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνιών & δικαιώματα ιδιοκτησίας
 • Πατέντες
 • Επιστημονικές μελέτες και αναλύσεις
 • Οδηγίες χρήσης (IFU)
 • Εγχειρίδια ασφαλείας
 • Κλινικά πρωτόκολλα
 • Gaming
 • Πληροφορική & λογισμικά
 • Συσκευασίες προϊόντων
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Α. Τρόποι επικύρωσης εγγράφων που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα (π.χ. πιστοποιητικά σπουδών):

• από τις κατά τόπους αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές ή

• με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) ή

• από τις Πρεσβείες των ξένων χωρών στην Ελλάδα, εφόσον προέρχονται από χώρα που έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Λονδίνου (1968) ή

• από το Βρετανικό Συμβούλιο, εφόσον προέρχονται από τη Μ. Βρετανία

Τα δημόσια έγγραφα της Κύπρου πρέπει να επικυρώνονται:

• από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην Κύπρο ή

• με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)

Β. Επίσημη Μετάφραση εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνεται:

• από Πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το ΠΔ 169/2002 ή

• από Έλληνες Δικηγόρους, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ΄Ν.4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων» ή

• από άλλους πιστοποιημένους μεταφραστές, ή διορισμένους στα κατά τόπους Πρωτοδικεία, άμισθους ερμηνείς ή 

• από μονίμους υπαλλήλους ή μεταφραστή Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή από επίσημους ορκωτούς μεταφραστές.

H EL-Translations παρέχει γρήγορα και οικονομικά Επίσημες Μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες για το ελληνικό Δημόσιο, Οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες. Δωρεάν αποστολή των εγγράφων σε όλη την Ελλάδα.

Επικοινωνήστε στο sales@el-translations.com και τηλ. 210 68 01 333.

Scroll